EVIS - Evidence servisu zařízení
 
Systém Evis je určen pro evidenci servisu a předepsané údržby zařízení. Jeho ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Umožňuje vedle základní evidence neprodleně zjisit umístění sledovaných prostředků a plánovat provádění povinných kontrol, včetně dokumentace jejich výsledků.Využívá grafického prostředí MS Windows. Systém je možno provozovat na lokálním počítači nebo v počítačové síti. Pracuje nad SQL serverem nebo Acces databází.

Demoverze pro Win NT, 2000, XP (cz+sk)
Demoverze pro Win Vista, Win 7 (cz+sk)
On-line objednávka Evis
On-line objednávka EvisPRO
Slovenská lokalizace
Historie změn
Ceník

 
Přehled zařízení Přehled zařízení
Přehled evidovaných zařízení zobrazuje vybrané informace z karet zařízení. Slouží k pro-hlížení údajů zařízení nebo pomocí výběrového formuláře umožňuje vybrat záznamy vyhovující určitým kritériím, nejčastěji pro potřeby tisku nebo dalšího vyhledávání. Sloupce přehledu lze uživatelsky definovat v parametrech systému. Záznamy z přehledu je možné tisknout či exportovat do aplikace Excel.
Výběr záznamů Výběr záznamů
Výběr záznamů pracuje nad přehledem zařízení. Umožňuje zadat libovolnou výběrovou podmínku nad nejdůležitějšími položkami evidence. Výběr se provádí přesně dle zadaného textu bez ohledu na malá a velká písmena. Výběr lze provést dle jakékoliv části textu s použitím tzv. výplňkového znaku. Výsledek lze vytisknout v podobě sestavy. Další tiskové sestavy umožní uchování celé evidence v tištěné podobě.
 
Karta zařízení - evidenční záznam Evidenční karta
Záložka "Evidenční záznam" obsahuje základní identifikační údaje zařízení, podmínky pro-vozu, údaje o odpovědnosti za provoz a údaje pro vazbu na evidenci majetku. Poznámkový blok umožňuje zapsat jakékoliv poznámky či doplňující texty u každého zařízení. Důležitou součástí evidence je automaticky udržovaná informace o plánu údržby zařízení. Obsah většiny položek evidence je řízen číselníky nebo má vazbu na evidenci organizací a kontaktů. Je tak maximálně zajištěna správnost údajů a efektivita práce při navádění nových záznamů.
Karta zařízení - plánování údržby Plánování údržby
Záložka "Plánování údržby" obsahuje údaje o plánu údržby a pomocné údaje o servisní organizaci. Výběr servisních úkonů se provádí pomocí nabízeného číselníku. Plánovat údržbu lze na základě pevně stanoveného časového intervalu mezi úkony údržby (stejného typu) nebo na základě doby provozu zařízení (interval stanovený v provozních hodinách), případně lze použít obě metody plánování současně, přičemž je rozhodný termín údržby, který nastane dříve. Plánovač je doplněn možností stanovení časového předstihu, se kterým systém upozorňuje na naplánovanou údržbu.
 
Karta zařízení - zápis o převzetí Zápis o převzetí
Záložka "Zápis o převzetí" obsahuje informace o pořízení zařízení. Jsou zde uvedeny ceny, základní odpisové údaje, čísla dokladů vztahujících se k pořízení zařízení do eviden-ce, odpovědnosti za převzetí zařízení do užívání atd. Údaje o přejímacím řízení obsahují data a jména účastníků řízení. Jména do přejímacího řízení je možné předdefinovat v číselníku zodpovědných osob. Pro vyjádření účastníků je nachystán textový vstup.
Karta zařízení - příslušenství Příslušenství
Záložka "Příslušenství" obsa-huje údaje o příslušenství k da-nému zařízení. Každý řádek obsahuje základní evidenční údaje příslušenství. Orientaci v evidenci příslušenství výrazně usnadní možnost záznamu obrazové informace. Jednoduchým přičleněním obrázku, který pořídíte na digitálním fotoaparátu nebo skeneru, získáte velmi užitečný náhled příslušenství. Tento náhled lze následně zmenšovat či zvětšovat a vytisknout.
 
Karta zařízení - technické údaje Technické údaje
Záložka "Technické údaje" obsahuje další technické údaje k danému zařízení. Jsou zde uvedeny základní rozměry, hmotnost, napájení, jednotlivé druhy vstupů a výstupů atd. Tyto údaje jsou postupně rozšiřovány dle požadavků legislativy a připomínek uživatelů.
Dokumenty k zařízení Dokumenty
Funkce umožňuje zapsat údaje o existenci a umístění libovolné dokumentace zařízení. Záznam v dokumentech umožňuje uložit mimo jiné také náhled doku-mentu či jiné grafické infor-mace. Je-li na kartě zařízení zatržena nutnost mít prohlášení o shodě nebo evidovat nežádoucí příhody, zobrazí se tyto nabídky v typu dokumentu.
 
Evidence náhledů Evidence náhledů
Funkce umožňuje zapsat seznam dostupných náhledů k dané položce. Náhledy lze vkládat(přiřazovat) jako odkaz na existující soubor nebo vytvářet kopie existujících souborů pro použití v programu Evis. Veškeré informace a kopie jsou ukládány na server a dostupné všem uživatelům. Náhledy (fotografie, dokumenty, programy, ...) lze spouštět přímo ze seznamu. U grafických souborů lze využít interního prohlížeče.
Záznamy o údržbě zařízení Záznamy o údržbě
Záznamy o údržbě uchovávají informace o provedené pláno-vané nebo neplánované údržbě zařízení. V seznamu servisních zásahů lze libovolně přidávat nebo rušit záznamy. Záznam o servisním zásahu umožňuje uložit mimo jiné také náhled protokolu či jiné grafické informace. Změnami v záznamech o údržbě se automaticky aktualizují navedené plány údržby příslušného zařízení. Pro potřeby revizí je zde evidence protokolů a údajů provedených měření s možností hromadného tisku.
 
Datové číselníky Datové číselníky
Datové číselníky jsou použity pro sjednocení zápisů a pro zjednodušení zadávání údajů u jednotlivých položek. Pomocí číselníků lze jednoduše najít a zapsat organizace a kontakty, nákladová střediska, inventární úseky, odpovědné osoby, názvy zařízení, třídy zařízení, kategorie zařízení, skupiny zařízení, izolační třídy, kódy přemístitelnosti, servisní úkony, podmínky provozu, způsoby pořízení, stav po převzetí, země původu, zařazení v rámci EU, účetní odpisy, odpisové skupiny.
Sestava - Evidenční list Sestavy
Všechny sestavy v systému lze zobrazit nejdříve na obrazovku, pak následně vy-tisknout na aktuální (zvolenou) tiskárnu. Při zobrazení sestavy na obrazovce je možné vyhledávat zadané údaje v sestavě, zmenšovat či zvětšovat zobrazení (lupa).
Na sestavě "Evidenční list" jsou uvedeny základní údaje daného zařízení. Sestava je doplněna údaji o navedených dokumentech a příslušenství k zařízení.
 
Sestava - Přehled nákladů na servis Přehled nákladů
Sestava "Přehled nákladů na servis" zobrazuje všechny nebo vybraná zařízení a k nim navedené náklady na servis. Celá sestava je rozdělena do skupin dle jednotlivých středisek. Jsou zobrazeny jak součty na střediska, tak za celou sestavu. I tato sestava může být omezena provedeným výběrem v přehledu zařízení.
Grafy Grafy
Funkce umožňuje grafické zobrazení nákladů na údržbu zařízení. Grafy je možné zobrazit dle středisek, typu údržby či dle kalendářních měsíců. Všechny výstupy lze definovat za zvolené období. Graf je možné zobrazit ve čtyřech různých typech. Výsledek lze jednoduše vytisknout.
 
Objednávky Objednávky
Funkce usnadňuje tvorbu objednávek náhradních dílů a servisních úkonů pro zařízení a příslušenství. Objednávky jsou propojeny se záznamy o údržbě zařízení. Zařízení se do objednávky přidávají z přehledu zařízení, z přehledu příslušenství či z přehledu náhradních dílů. Objednávky mají uživatelsky definované položky a masku, z níž je vytvořena konečná objednávka.
Editace objednávky Editace objednávky
Nová objednávka je vytvořena jako dokument aplikace Word. Dokument je vytvořen dle uživatelsky definované masky. Tento dokument je možno následně editovat dle vlastních požadavků přímo v aplikaci Word. Do aplikace Evis je uložen pouze odkaz na takto vytvořený a uložený dokument.
 
Plán údržby Plán údržby
Funkce zobrazuje naplánované servisní úkony na jednotlivých zařízeních z různých pohledů. Zobrazit lze všechny záznamy, záznamy po dnech, záznamy po týdnech (i v jednotlivých dnech týdne), měsících, obdobích (čtvrtletí, pololetí, rok) a záznamy dle typu údržby. Všechny pohledy lze vytisknout.
Žádanka servisu zařízení Žádanka servisu zařízení
Žádanka servisu zařízení slouží k navedení požadavků na servis. Servisní technik následně dle těchto požadavků provádí servisní zásahy či objednává servis nebo materiál. Žádanky jsou provázané na přehled zařízení, příslušenství a náhradních dílů. Tvorba objednávek ze žádanek je velmi rychlá a jednoduchá.
 
Přehled žádaných servisních úkonů Žádané servisní úkony
Seznam požadavků na servis zobrazen v přehledu s mož-ností průběžného vyřizování / stornování již provedených úkonů. Požadavky jsou zobra-zovány včetně termínů a podrobných informací o přiřazeném zařízení. Lze provádět výběry, tisknout celý přehled či jednotlivé žádanky.
Servisní deník Servisní deník
Funkce zobrazuje v přehledu všechny dosud navedené servisní úkony pro všechna zařízení dané sekce. Záznamy obsahují náhledy protokolů či jiných grafických informací uložených k servisnímu zásahu. Servisní deník obsahuje možnost výběru záznamů dle zvolené podmínky podobně jako v přehledu zařízení. Přehled je možné vytisknout.
 
Přehled příslušenství Přehled příslušenství
Funkce zobrazuje v přehledu všechny dosud navedená příslušenství pro všechna zařízení dané sekce. Záznamy obsahují náhledy protokolů či jiných grafických informací uložených k příslušenství. Přehled obsahuje možnost výběru záznamů dle zvolené podmínky podobně jako v přehledu zařízení. Přehled je možné vytisknout.
Hromadný zápis údržby Hromadný zápis údržby
Nad výběrem zařízení lze provést hromadný zápis záznamů o údržbě ke všem vybraným zařízením. Záznamy o údržbě uchovávají informace o provedené plánované nebo neplánované údržbě zařízení. Změnami v záznamech o údržbě se automaticky aktualizují navedené plány údržby příslušného zařízení.
 
Přehled náhradních dílů Přehled náhradních dílů
Funkce zobrazuje v přehledu všechny dosud navedené náhradní díly s možností jejich aktualizace či zrušení. Přehled obsahuje možnost výběru záznamů dle zvolené podmínky podobně jako v přehledu zařízení. Přehled je možné vytisknout nebo exportovat do formátu XLS.
Položky přehledu Položky přehledu
Tato funkce umožňuje uživa-telské nastavení přehledu zaří-zení. Po instalaci programu je přehled ve výchozím nasta-vení. Každý uživatel si může nadefinovat položky, které potřebuje pro svou činnost. Do přehledu lze přidat většina položek celého systému. Jednoduše lze také přesouvat položky přehledu na jinou pozici.
 
Definice objednávky Definice objednávky
Tato funkce umožňuje uživa-telské nastavení položek pro objednávky. Samostatně lze nastavit položky pro zařízení, příslušenství, náhradní díly. Lze tak jednoduše nadefinovat položky, které se mají zobra-zovat ve výsledné objednávce. Do objednávky lze přidat většina položek celého systému. Jednoduše lze také přesouvat položky přehledu na jinou pozici.
Přístupy na střediska Přístupy na střediska
Každému uživateli lze přiřadit přístupová práva na jednotlivá nákladová střediska. Přístu-pová práva jsou zobrazeny ve stromové struktuře dělené dle skupin středisek. Uživatelům kteří nemají přístup na požadované středisko není umožňeno editovat údaje (zařízení, dokumentaci, ...) přiřazené tomuto středisku.
 
Přístupy uživatelů Přístupy uživatelů
Každému uživateli lze přiřadit přístupová práva na jednotlivé funkce systému. Přístupová práva jsou zobrazeny ve stro-mové struktuře přesně dle vnoření. Jednotlivým uživa-telům lze nadefinovat různé přístupy pro jednotlivé sekce systému. Samozřejmostí je možnost kopírování přístupů mezi navedenými uživateli.
Monitoring dat klienta Monitoring dat klienta
Systém lze provozovat i v tzv. klientské verzi. Tato verze umožňuje plný přístup do dat zaslaných ze vzdáleného počítače se systémem Evis (např. z pobočky). Aktualizace dat se provádí přes internetové rozhranní nebo pomocí přenosných médií. Aktualizace načítá všechna data klienta do samostatných adresářů. Systém není omezen počtem připojených klientů.
 
Základní souhrn funkcí které obsahuje systém EVIS:
 • rozdělení zařízení do sekcí
 • možnost aktualizace dat klienta
 • neomezený počet evidovaných klientů
 • souhrnný přehled zařízení
 • třídění záznamů v přehledu dle kterékoliv položky
 • výběr záznamů do přehledu dle zadané podmínky
 • podmínku výběru lze kdykoliv rozšiřovat a měnit
 • hromadné změny u zařízení dle podmínky výběru
 • možnost volby položek přehledu
 • tisk přehledu se zvolenými položkami
 • tisk čárových kódů jednotlivě/hromadně
 • vyhledávání dle čárových kódů
 • jednoduchá aktualizace s využitím číselníků
 • ke každému zařízení lze přiřadit obrázek či foto dokument
 • navedení servisních zásahů
 • hromadné navedení servisních zásahů
 • aut.změna plánu údržby při provedeném servisním zásahu
 • dodatečně ručně změnit vygenerovaný plán údržby
 • ke každému záznamu lze přiřadit opis či foto dokumentu
 • navedení seznamu dokumentů k zařízení
 • poznámkový blok s možností navedení jakéhokoliv textu
 • možnost importu textu z jiných aplikací
 • možnost exportu údajů do aplikace Microsoft Excel
 • tisk poznámkového bloku
 • aktualizace datových číselníků
 • sestava přehled zařízení
 • sestava evidenční list zařízení
 • sestava investice za období
 • sestava přehled údržby zařízení
 • sestava přehled nákladů na údržbu
 • sestava výsledky měření
 • sestava protokol o provedení prohlídky
 • sestava zápis o převzetí zařízení
 • sestava provozní deník zařízení
 • každou sestavu lze exportovat do grafického formátu
 • zobrazení nákladů na údržbu ve formě grafu
 • možnost změny měřítek grafu
 • tisk grafu na výšku nebo na šířku
 • tvorba objednávek na údržbu zařízení
 • volba položek objednávek
 • vazba objednávek do údržby zařízení
 • tvorba žádanek na údržbu zařízení
 • vazba žádanek do objednávek
 • evidence náhradních dílů
 • plán údržby zařízení s možností tisku
 • zobrazení všech záznamů plánu, po dnech, v měsíci, dle typu údržby
 • servisní deník s možností výběru a tisku
 • přehled příslušenství s možností výběru a tisku
 • možnost nastavení adresáře pro zálohu či obnovu dat
 • zálohování dat a obnovu z bezpečnostní kopie
 • zobrazení datumu poslední zálohy před obnovou dat
 • možnost provozu v počítačové síti
 • definice přístupů pro jednotlivé uživatele
 • definice přístupů na střediska
 • jednoduchou a přehlednou obsluhu
 • software plně funkční ve Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista
 
Pro dokonalou ochranu dat je program doplněn funkcí pro archivaci a obnovení dat z archivu. Systém je navržen pro grafické prostředí MS Windows a je plně kompatibilní se všemi dosud vydanými verzemi počínaje Windows 95. Poběží Vám na jakémkoliv počítači s procesorem Pentium. K Vaší spokojenosti však doporučujeme konfiguraci Pentium 200 s 32MB operační paměti. Pracuje nad SQL serverem nebo Acces databází.

Pokud budete mít zájem rádi přijedeme a systém EVIS vám předvedeme přímo u vás na zvoleném počítači nebo provedeme prezentaci na našem zařízení. Jako doplňkovou službu nabízíme možnost převodu vašich stávajících dat do systému EVIS. Tímto způsobem lze velice rychle a jednoduše přejít na nový systém. Dále nabízíme provedení instalace, zaškolení obsluhy, následnou pomoc při řešení problémů.
 
Minimální hardwarové vybavení:
 • Procesor pentium
 • 16 MB RAM
 • min. 20MB volného místa na HDD
 • Windows 95
 • Monitor 14“ COLOR
 • Rozlišení 800x600
Doporučený hardware:
 • Procesor pentiumII 200 a vyšší
 • 64MB RAM a více
 • HDD *
 • Software WIN98/NT a vyšší
 • Monitor 15“ COLOR
 • Rozlišení 1024x768 a vyšší
 
Reference
 
Demoverze a aktualizace programu EVIS

ASW - CZ, s.r.o.
ul. 4. května 175
755 01 Vsetín
Obch.oddělení +420 702 296 187
Tech.oddělení +420 607 128 521
asw@molo.cz